fbpx

Formularz zwrotu

Formularz zwrotu

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta],

 

niniejszym oświadczam o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

__________________________________________________________________________________

 

Dodatkowe informacje:

• data odbioru Towaru __________________________________________________

• numer zamówienia ___________________________________________________

• adres konsumenta____________________________________________________

• nr konta rachunku, na który należy zwrócić wpłacone środki ___________________________________________________________________

 

 

Data                                                                                     Podpis konsumenta